Национальный герб Молдовы

Taxe Consulare

Taxe pentru acoperirea cheltuielilor aferente

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare, pe lîngă plata taxelor consulare, acoperă cheltuielile aferente, suportate de Ambasadă pentru deplasarea la locul efectuării acţiunii consulare, pentru corespondenţă, telefon, fax, păstrarea averii, comercializarea ei etc.

Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.

Cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente suportate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Ceha în urma prestării serviciilor consulare

Nr.
crt.
Serviciul Tariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A - viză de tranzit aeroportuar 5
2 Tip B - viză de tranzit 5
3 Tip C - viză de scurtă şedere 5
4 Tip D - viză de lungă şedere 5
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova 2
2 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv 5
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective -
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
3 Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective -
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 2
5 Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova -
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 2
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 2
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 5
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 5
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 5
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 2
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 2
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
2
2
2 Autentificarea testamentului 1
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj -
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale -
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 1
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 1
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 1
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
1
1
1
9 Primirea documentelor la păstrare -
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 1
11 Întocmirea protestelor de mare 1
12 Asigurarea probelor 1
13 Alte acte notariale 2
VI. Legalizarea consulară
  Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
2
2
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 1
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte 1