Национальный герб Молдовы

Evoluţii în relaţiile RM-UE

La 26 iunie 2014, Republica Moldova și UE au adoptat Agenda de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care stabileşte un set de priorităţi convenite în comun pentru perioada 2014-2016, cu scopul de a pregăti implementarea Acordului de Asociere, inclusiv a părţii privind Zona de Liber Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles

PERSPECTIVA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Comunicarea Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate „Un nou răspuns pentru vecinătatea în schimbare” din 25 mai 2011 face referinţă indirectă la perspectiva europeană pentru unele state din Parteneriatul Estic. RM va susţine în continuare că este eligibilă pentru aderare la UE, conform Articolului 49 al Tratatului UE de la Lisabona, care stipulează premisele necesare aderării la UE.

La 15 septembrie 2011, Parlamentul European a adoptat Rezoluţia privind negocierile Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Textul Rezoluţiei PE conţine o serie de referinţe importante pentru viitorul relaţiilor dintre RM şi UE. În mod special, remarcăm că deputaţii europeni fac referinţă la Articolul 49 al Tratatului UE în contextul angajamentului UE faţă de RM. De asemenea, Rezoluţia se referă într-o manieră pozitivă la liberalizarea regimului de vize, negocierea zonei de liber schimb, cooperarea sectorială, etc.

In textul Recomandărilor Comitetului de Cooperare Parlamentara RM-UE din 30 octombrie curent se menţionează ”Recunoaşterea RM ca stat european şi reafirmarea susţinerii pentru aspiraţia RM de a deveni în viitor membru al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Art. 49 al Tratatului UE”.

DIALOGUL UE-RM PRIVIND LIBERALIZAREA REGIMULUI DE VIZE

Îndeplinirea condiţiilor Planului de Acţiuni privind liberalizarea vizelor reprezintă mai mult decât o prioritate a Guvernului – aceasta a devenit o „sarcină naţională”. Suntem foarte motivaţi să înregistrăm progrese în acest domeniu. 

Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize a fost lansat la 15 iunie 2010, Planul de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize fiind prezentat RM la 24 ianuarie 2011.

În acest context, a fost creat Grupul de lucru privind coordonarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană şi aprobat Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (martie 2011) şi Măsurile Adiţionale ale Programului Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (februarie 2012).

Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize este structurat conform celor 4 blocuri (1)  în două etape: prima - vizează consolidarea cadrului juridic, iar a doua - implementarea activităţilor formulate în Plan. 
La 23 mai 2011 Republica Moldova a prezentat Comisiei Europene primul Raport de Progres privind implementarea Planului de Acţiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize, care cuprinde măsurile realizate din momentul înmînării oficiale a Planului de Acţiuni la 24 ianuarie 2011, urmînd cu stricteţe structura şi logica acestuia. Raportul se axează preponderent pe implementarea acţiunilor ce ţin de realizarea primei etape de consolidare a cadrului legislativ în conformitate cu cele 4 Blocuri tematice ale Dialogului RM – UE privind liberalizarea regimului de vize, dar şi descrierea unui şir de măsuri deja întreprinse ce se referă la cea de a doua etapă de implementare a Planului de Acţiuni.

În Raportul de progres al UE privind implementarea Planului de Acţiuni pe vize din 21 septembrie 2011 a fost apreciat progresul pozitiv înregistrat de RM în implementarea primei faze a Planului de Acţiuni RM-UE (modificarea şi ajustarea cadrului legal).

La 14 noiembrie 2011, RM a prezentat cel de-al doilea Raport de Progres privind implementarea Planului de Acţiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize.

RM a salutat noua viziune a UE privind liberalizarea regimului de vize reflectată în cadrul Declaraţiei finale a Summitului Parteneriatului Estic prin excluderea sintagmei de „perspectivă pe termen lung”, în favoarea abordării diferenţiate a fiecărui partener estic în dependenţă de performanţele individuale „în timp potrivit”.

În rezultatul acţiunilor întreprinse în cadrul fazei I, RM a elaborat, modificat, ajustat şi aprobat 42 acte legislative şi normative în conformitate cu standardele şi legislaţia UE.

Luînd în consideraţie Decizia Consiliului UE din 19 noiembrie 2012 de a iniţia procesul de evaluare a implementării condiţiilor celei de-a II-a faze, RM a prezentat Comisiei Europene primul raport privind realizarea condiţiilor celei de-a II-a faze a PALV la 13 decembrie 2012 RM. În acest context, în februarie 2013 RM va găzdui Misiunile UE pentru evaluarea implementării fazei II. 

Acordul RM-UE de facilitare a regimului de vize
Pe parcursul anului 2012 au fost finalizate negocierile de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize. Astfel, Acordul de Amendare a fost semnat la  26 iunie 2012, la Bruxelles şi ratificat de către RM la 12 octombrie 2012 (publicat 11 decembrie 2012). Modificările introduse în Acord prevăd abolirea regimului de vize pentru posesorii paşapoartelor de serviciu şi extinderea categoriilor de cetăţeni şi facilităţilor în a călători în UE. Acordul va intra în vigoare după ratificarea sa de către Parlamentul European.

PARTENERIATUL DE MOBILITATE RM-UE

Proiectele realizate în cadrul Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, în special în domeniul securităţii documentelor, a politicilor migraţionale, combaterii migraţiei ilegale, contribuie nemijlocit la implementarea cerinţelor înaintate de către UE în contextul liberalizării regimului de vize pentru Republica Moldova.

Avînd în vedere interesul în creştere şi caracterul flexibil al acestui instrument, recent au fost lansate noi iniţiative de cooperare în următoarele domenii: managementul eficient al mobilităţii cadrelor medicale, gestionarea eficace a pieţei muncii, crearea Profilului Migraţional Extins, diminuarea impactului negativ al migraţiei asupra categoriilor vulnerabile, protecţiei sociale a migranţilor, consolidarea relaţiilor cu diaspora.

Cu suportul UE, Moldova promovează activ experienţa de elaborare şi creare a Profilului Migraţional Extins al RM, ca instrument de colectare a datelor statistice privind gestionarea fluxurilor migraţionale, şi de creare a mecanismelor necesare de utilizare a acestor informaţii în procesul de elaborare şi implementare a politicilor migraţionale.

În cadrul Parteneriatului de Mobilitate RM – UE din anul 2008 au fost realizate 85 proiecte în domeniul securităţii documentelor, al politicilor migraţionale, combaterii migraţiei ilegale. Mai multe informaţii despre aceste instrument de politici pot fi găsite la
http://www.mfa.gov.md/mobility-partnership-ro/.

ZONA DE LIBER SCHIMB APROFUNDAT ŞI CUPRINZĂTOR

Dialogul cu UE privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) între RM şi UE (negociată ca parte componentă a Acordului de Asociere) a demarat în 2010. Nivelul de pregătire al RM pentru negocierea ZLSAC a fost iniţial evaluat în baza unui chestionar al Comisiei Europene (COM), la care autorităţile RM au răspuns în mai 2010.

În urma examinării răspunsurilor RM, în perioada 31 mai - 2 iunie 2010, o delegaţie a COM a efectuat o vizită de evaluare a informaţiei prezentate în chestionarele respective. Urmare raportului pregătit de această misiune, COM a elaborat Recomandările-cheie în care sunt trecute în revistă acţiunile ce urmează a fi întreprinse de RM în vederea iniţierii negocierilor (Recomandările de bază) şi a instituirii ulterioare a unei ZLSAC (Recomandările adiţionale), textul cărora a fost transmis autorităţilor moldoveneşti în noiembrie 2010. În baza acestui document, Guvernul RM a elaborat şi aprobat un Plan de Acţiuni privind realizarea acestor Recomandări (HG nr. 1125 din 14.12.2010), proiectul căruia a fost coordonat în prealabil cu experţii Comisiei Europene.

În februarie 2012 au fost iniţiate negocierile privind crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător care va constitui o parte integrantă a Acordului de Asociere, fiind desfăşurate 5 runde de negocieri. 

În altă ordine de idei, este important, că urmare demersurilor autorităţilor moldoveneşti, UE a adoptat o decizie privind modificarea şi extinderea Preferinţelor Comerciale Autonome ale UE pentru RM (PCA) până în decembrie 2015, mărirea cotelor la vin şi o serie de produse agricole sensibile. În consecinţă, RM va avea posibilitatea să beneficieze în continuare de Preferinţele Comerciale Autonome ale UE pînă la finalizarea negocierilor privind instituirea ZLSAC, fiind unica ţară din PEV care are un asemenea regim comercial preferenţial cu UE.   

ACORDUL PRIVIND SPAŢIUL AERIAN COMUN  RM-UE

Dialogul RM-UE privind dezvoltarea unui spaţiu aerian comun cu UE a fost iniţiat în luna iunie 2010, prin mesajul premierului Vlad Filat adresat Preşedintelui Comisiei Europene în care a fost exprimată doleanţa autorităţilor moldoveneşti de a lansa negocierile cu UE în vederea aderării RM la Spaţiul Aerian Comun European (SACE).

Pentru pregătirea unui studiu de fezabilitate privind nivelul de pregătire a ţării noastre, în septembrie 2010, la Chişinău a avut loc o vizită de documentare a experţilor companiei de consultanţă „Steer Davies Gleave” angajată pentru acest scop de către CE. În februarie 2011, Comisia a finalizat acest studiu în care sunt analizate efectele liberalizării pieţei serviciilor aeriene din Republica Moldova. La 2 mai 2011 a fost publicată Comunicarea Comisiei Europene privind dezvoltarea Spaţiului Aerian Comun European dintre UE şi RM.

Pe data de 16 iunie 2011, Consiliul pentru Transport al UE a aprobat mandatul Comisiei Europene pentru iniţierea negocierilor cu RM a acordului privind crearea SACE. 
Prima rundă de negocieri a avut loc la 25-27 iulie, a doua – la 3-5 octombrie, după care negocierile au fost practic finalizate. Acordul a fost parafat în cadrul celei de-a treia runde de negocieri, care a avut loc la Chişinău, pe data de 26 octombrie curent. 

Acordul a fost semnat pe 26 iunie 2012 la Bruxelles, cu ocazia reuniunii Consiliului de Cooperare RM-UE şi ratificat de Parlamentul RM. Pînă la finalizarea de către UE a tuturor procedurilor de ratificare  Acordul va intra provizoriu în vigoare în baza schimbului de note verbale diplomatice, în conformitate cu art. 29 al Acordului Astfel, toate prevederile Acordului vor fi valabile odată cu intrarea provizorie a acestuia în vigoare.

Semnarea acestui Acord între RM şi UE va oferi posibilitate companiilor aeriene din UE să activeze în RM, şi celor moldoveneşti - în UE, fiind anulate toate restricţiile privind frecvenţa zborurilor şi accesul pe piaţă. Astfel, liberalizarea serviciilor aeriene cu UE va crea condiţiile adecvate pentru atragerea activităţii unor noi companii in RM, inclusiv a celor de tip low cost, micşorarea preţului la bilete, mărirea numărului de rute şi destinaţii, oferirea unor servicii adecvate etc.   Autorităţile moldoveneşti au iniţiat o serie de acţiuni care au drept scop modernizarea aeroporturilor din Mărculeşti, Bălţi şi Cahul. 

PARTICIPAREA REPUBLICII MOLDOVA LA PROGRAMELE ŞI AGENŢIILE UE

RM este interesată în participarea activă la Programele şi Agenţiile UE. Acest lucru va facilita implementarea Acordului de Asociere (AA), preluarea bunelor practici din UE şi stabilirea unor contacte de lucru între experţii din RM şi cei din UE şi alte state participante. În cadrul celei de-a 7-ea runde de negocieri s-a convenit asupra includerii unui capitol aparte în AA dedicat Programelor şi Agenţiilor UE.

După semnarea, la 30 septembrie 2010, a Protocolului adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu RM, au fost deschise noi oportunităţi pentru extinderea participării RM la Programele UE. Dat fiind că participarea la Programele şi Agenţiile UE presupune şi o contribuţie financiară din partea RM, decizia respectivă este luată pentru fiecare caz în parte, urmare unor consultări cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a ministerelor sectoriale vizate.  

La 11 octombrie curent, RM a semnat Memorandumul de Înţelegere între Comunităţile Europene şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7). RM este prima ţară din cadrul Parteneriatului Estic şi a doua din Politica Europeană de Vecinătate după Israel, care devine asociat la FP7. Acesta este primul Memorandum de Înţelegere semnat de RM după semnarea Protocolului adiţional la APC din 30 septembrie 2010.

După o serie de consultări cu reprezentanţii COM şi ai Serviciului Vamal din RM, s-a convenit asupra unei participări ad-hoc a RM la Programul Customs 2013. Experţii din RM au început deja să participe la o serie de reuniuni. Domeniul respectiv de cooperare a fost inclus şi în Cadrul strategic de cooperare în domeniul vamal între RM şi UE pentru anii 2011-2015, document asupra căruia s-a convenit în octombrie 2012.

L 17 iulie 2012 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA). 

RM implementează din 2007 Acordul Strategic de Cooperare cu Europol. Prioritatea RM în contextul liberalizării regimului de vize este iniţierea negocierilor pe marginea Acordului Operaţional de Cooperare cu Europol. În conformitate cu procedurile interne, înaintea formulării unei decizii privind iniţierea negocierilor respective, Europol urmează să organizeze o vizită de documentare în vederea verificării nivelului de implementare în RM a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal (estimată pentru luna februarie-martie 2013). 
Totodată, RM a finalizat procedurile interne în vederea negocierii Acordului-tip privind detaşarea ofiţerilor de legătură. În acest context, pe parcursul lunii ianuarie 2013, Acordul privind Ofiţerii de Legătură şi Foaia de Parcurs pentru implementarea Acordului Strategic de cooperare între RM şi Oficiul European de Poliţie vor fi semnate prin schimb de scrisori transmise pe canale diplomatice.

COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC

Pe parcursul anului 2012 au fost înregistrate progrese importante pe dimensiunea energetică, fiind în special consolidate relaţiile de colaborare între instituţiile naţionale de resort, precum şi cu partenerii pe linia UE şi Comunităţii Energetice, care au acordat suportul necesar RM în contextul dificultăţilor apărute pe marginea angajamentelor RM de implementare a Pachetului III energetic. Totodată, a avansat promovarea proiectelor privind interconexiunile reţelelor electrice ENTSO-E şi gazoductulului Iaşi-Ungheni, fiind un important pas pentru RM în diversificarea energetică şi consolidarea securităţii în acest domeniu.
Se preconizează definitivarea lucrărilor privind interconectarea RM la Reţeaua Europeană de Transport a Energiei Electrice (ENTSO-E) pînă la 31 decembrie 2015. 

În vara 2012 RO şi MD au semnat o Declaraţie comună de derulare a proiectului de construcţie a Gazoductului Iaşi-Ungheni, prin care vor fi interconectate sistemele de gaze ale României şi Republicii Moldova. 

De asemenea, autorităţile RM şi RO au convenit elaborarea unui Plan magistral comun privind priorităţile de interconectare electrică care va sta la baza prioritizării interconexiunilor electrice ale RM cu Uniunea Europeană prin intermediul României.

COOPERAREA VAMALĂ

În perioada 13-14 octombrie curent a avut loc prima vizită la Chişinău a dlui Algirdas SEMETA, Comisar European pentru Impozitare, Uniune Vamală, Audit şi Anti-fraudă. În cadrul vizitei s-a convenit asupra unui document nou: Cadrul  Strategic de Cooperare vamală UE-RM, care formulează obiectivele comune prioritare ce urmează a fi întreprinse pe parcursul anilor 2011-2015. În vederea implementării acestui document, a fost creat un Grup de lucru comun, care va elabora un Plan de acţiuni cu includerea unor măsuri concrete ce urmează a fi întreprinse.

(1)  Blocul 1 „Securitatea documentelor”, Blocul 2 „Migraţiune ilegală, inclusiv readmisia”, Blocul 3 „Ordinea publică” şi Blocul 4 „Drepturile şi libertăţile fundamentale”.

Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013