Национальный герб Молдовы

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Pentru orice întrebări privind obţinerea vizelor pentru Republica Moldova şi alte aspecte consulare, adresaţi-Vă la Secţia Consulară a Ambasadei.

Adresa Secţiei Consulare:

Adresa: str. Imielińska 1 02-710, Varşovia, Republica Polonă
Tel.: (+ 48 22) 646 55 07
Fax: (+ 48 22) 646 20 99
E-mail: varsovia@mfa.md

Program de lucru cu cetăţenii:

Luni - Vineri: 08:00 - 12:00/13:00 - 17:00

Autorizarea stabilirii cu domiciliu permanent în Polonia

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Republica Polonă şi care doresc să se stabilească definitiv în acest stat trebuie să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu traiul permanent şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Polonia nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta cîştigată în mod legal, sa-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpinesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hîrtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru plecarea cu domiciliu permanent în Polonia, solicitantul urmează să prezinte personal la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea-chestionar completată şi semnată (se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • permisul de şedere permanentă în Polonia;
 • buletinul de identitate (sau paşaportul de uz intern de tip vechi) – se retrage de către Ambasadă;
 • certificatul de premilitar sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară – se retrage de către Ambasadă;
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar – se retrage de către Ambasadă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (în vîrstă de pînă la 18 ani);
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • certificatul de la inspectoratul fiscal de la ultimul loc de trai din Republica Moldova privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (certificatul urmează a fi obţinut personal sau de către un reprezentant, prin procură);
 • consimţământul autentificat notarial al părinţilor, care au rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru plecarea la domiciliu permanent în Polonia a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sînt decedaţi;
 • consimţămîntul autentificat notarial al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, referitor la plecarea la domiciliu permanent în Polonia a solicitantului, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea judiciară privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi;
 • consimţămîntul, legalizat notarial sau la Ambasadă, al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi;
 • adeverinţa de la ultimul loc de studii pentru elevii din şcoli, gimnazii, licee despre exmatricularea lor (adeverinţa urmează a fi obţinută personal sau de către un reprezentant, prin procură);
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate de judecată incapabile;
 • patru fotografii color, 35x45 mm;
 • bonul bancar de plată a taxei consulare în valoare 150 Euro (sau echivalentul în PLN la cursul oficial din ziua plăţii). Taxa consulară se achită după prezentarea tuturor actelor la Secţia Consulară a Ambasadei.

Notă: Plata în numerar la Ambasadă nu este posibilă!

Paşapoarte cu date Biometrice
Products of Moldova Relansam Moldova

Concursuri de Privatizare

La 26 octombrie curent au fost publicate comunicatele informative ale Agenţiei Proprietăţii Publice a Republicii Moldova, privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate de stat, în perioada octombrie-decembrie 2012. Comunicatele cu privire la desfăşurarea concursurilor de privatizare pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei - www.app.gov.md.


Mass Media din Moldova

Informaţii privind Autorizaţiile pentru exportul/importul produselor agroalimentare în regim preferenţial

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013